Coachprogram
Titel

”Med hög kompetens, stort engagemang och absolut närvaro vill jag bidra till individers utveckling och organisationers tillväxt”

Coachprogram


Syfte

Coachning är en stödjande process i samband med en individs utveckling, från ett konstaterat nuläge till ett önskat läge och målbild.


Coachning handlar om att synlig- och tydliggöra sin yrkesroll, titta på förväntningar och förutsättningar, ansvar och mandat, samt att arbeta med hinder och rädslor som står i vägen för det önskade resultatet. Coachningen ger insikter kring det egna beteendet och reaktioner i olika situationer och hur det påverkar omgivningen.  Vi sätter upp ett mål kopplat till vilka förändringar individen vill genomföra. Som coach tillhandahåller jag verktyg och stöd, samt kontinuerlig feedback på reaktioner och beteenden under processen.


Genomförande

Ett coachprogram utgör 6-10 samtal över 3-9 månader. För att skapa förutsättningar för ökad självkännedom och förståelse för det egna beteendets betydelse för samspelet med omgivningen, genomförs en IDI, Interpersonal Dynamic Inventory, som underlag för reflektion och resonemang.  IDI är ett 360 graders beteendeinstrument som beskriver och ger insikter om hur andra uppfattar individens beteende och hur de påverkas av det. Det ger också kunskaper om vad det är som styr medarbetares och kollegors beteende och hur man som chef och medarbetare kan bli mer effektiv i samarbetet med andra.


Mellan varje tillfälle får individen en uppgift som består av ett personligt utvecklingsarbete som ska genomföras till nästa gång. Uppgiften är personligt anpassad och kan bestå av att t ex träna på inta ett annat förhållningssätt, genomföra ett samtal, skriva ner tankar och reflektioner runt sig själv eller läsa anvisad litteratur.